Lynda.com

Lynda.com er et av verdens største selskaper som tilbyr online videokurs. Grunnleggeren, Lynda Weinman startet allerede i 2004 å tilby kurs, og ble i 2015 kjøpt opp av Linkendin for 1,5 milliarder dollar.

De tilbyr for eksempel kurser i alle Microsoft og Adobe programmer, kurs i markedsføring, bruk av Facebook osv. For å få en liten oversikt, se video laget av Gjert Meling, lærer ved Randaberg vgs.

Bygge inn innhold i OneNote

OneNote er godt egnet for å samle mange ulike typer innhold på et felles sted. Det er etterhvert mange tjenester som lar deg bygge inn innhold direkte i OneNote. Dette betyr at du kan bygge inn en video fra Youtube, et spørreskjema fra Microsoft forms eller innhold fra andre tjenester du måtte bruke ved kun å lime inn lenken til innholdet. For elevene blir det lettere å finne innholdet, og dermed blir det en mer effektiv tidsbruk i klasserommet. For deg som lærer betyr det at faginnholdet ditt kan bestå av mange ulike innholdstyper, være mer multimedialt og slik sett mer variert for ulike læringsstiler.

I denne listen finner du en oversikt over de tjenester som pr nå lar deg bygge innhold direkte inn i OneNote. Merk at noen av disse krever abonnement/koster penger. De fleste har allikevel en gratisversjon som er brukbar for skolebruk. 

Disruptiv teknologi – microsoft translator

Noen ganger – og stadig oftere – kommer det nye teknologi som på noe sikt kan ha samfunnsendrende effekt. Det er da interessant å se hvordan skolen griper an dette. På Bett2018 lanserte Microsoft en ny versjon av sin  oversettingstjeneste – Microsoft translator, Slike oversettelsesetjenester har vi hatt lenge og de har med varierende hell hjulpet elever og frustrert språklærere. De har ikke vært gode nok, men med Microsoft sin nye tjeneste ser det ut til at vi har fått en tjeneste som fungerer bedre og som vil lære og stadig bli bedre. Den virker både med skriftlig tekst, muntlig og ved å ta bilde av tekst.

Det interessante er at når jeg nevnte dette for noen språklærere i lunsjen så er spørsmålet fra de fleste en form av hvordan kan vi slå dette av/hindre at det brukes? Spørsmålet burde heller vært – hvordan kan jeg bruke dette i min undervisning til det beste for elevene? Hvordan vil denne og lignende tjenester endre språkundervisning fremover? Hva gjør jeg for å være forberedt på denne endringen? Det er dette som er de fruktbare spørsmålene å stille når det kommer ny teknologi som kan endre skolen slik vi kjenner den.

OneNote klassenotatblokk

Jeg bruker OneNote klassenotatblokk daglig i mitt arbeid sammen med elevene mine. Jeg underviser i norsk på en  videregående skole i Stavanger og skal i dette innlegget vise hvordan – og hvorfor jeg bruker OneNote klassenotatblokk som mitt primære verktøy.

Hvorfor?

OneNote klassenotatblokk gir meg på en enkel måte muligheten til å distribuere faglig innhold og oppgaver til elever. Slik sett fungerer det delvis på samme måte som et LMS, men med den sentrale forskjellen at det og er elevens digitale arbeidsbok. Det at jeg har tilgang til elevenes arbeidsbok fra time til time gir meg en god mulighet for kontroll og innsyn i elevens arbeid. jeg kan svært enkelt sjekke hvem som har gjort arbeidet, men jeg kan  – og det er minst like viktig – raskt få en oversikt over hva de har fått til, hvem som trenger repetisjon osv. Det gir meg en god oversikt over nivået til den enkelte elev og danner et godt utgangspunkt for læringssamtaler med den enkelte. Det er min erfaring at elevene jobber bedre og mer målrettet når det er en viss form for kontroll med arbeidet – og dette kan OneNote hjelpe deg med. I tillegg så er det svært enkelt å sette sammen ulike innholdstyper slik at du får en mer multimedial undervisningspraksis uten å måtte veksle mellom ulike kilder. I det følgende skal jeg vise noe mer om hvordan jeg organiserer mine klassenotatblokker.

Hvordan?

Jeg oppretter en klassenotatblokk for hvert fag/klasse og starter med å legge inn alle elevene i denne. Startsiden kaller jeg oppslagstavle og der legges det ut planer for uke til uke.

 

I inndelingen Innholdsbiblioteket legger jeg fagstoff og oppgaver. De oppgavene som  elevene skal svare på sender jeg til en inndeling i hver elevnotatblokk. Denne administreringen av innhold skjer gjennom verktøylinjen klassenotatblokk.

 

 

 

 

Distribuer side

Bruk denne for å dele ut sider til alle elevene i en klasse.

 1. Gå til et innholdsbibliotek eller et samarbeidsområde som inneholder siden eller sidene du vil dele ut.
 2. Velg en side. Du kan velge flere sider å dele ut ved å klikke en side, holde nede Skift-tasten og deretter klikke en annen side.
 3. Klikk Distribuer side.
 4. Velg en elevinndeling som siden skal kopieres til, og siden kopieres til alle de private elevnotatblokkene som inneholder denne inndelingen.

Tips!: Hvis eleven ikke har denne inndelingen eller har slettet den, blir inndelingen automatisk opprettet og siden satt inn i den.

 Distribuer ny inndeling

Bruk denne til å sende en ny, tom inndeling til alle elevene. Du kan for eksempel bruke den til å opprette en ny emne-inndeling i hver elevnotatblokk.

Tips!: Du kan bruke denne til å opprette en ny inndeling i elevens private notatblokk, og deretter sende et sett med sider til dem med funksjonen Del ut side nevnt ovenfor.

Se gjennom studenters arbeid
 1. Velg en klassenotatblokk.
 2. Klikk se gjennom studenters arbeid.
 3. Velg en inndeling – for eksempel Hjemmearbeid.
 4. Det åpnes en rute på høyre side som brukes til å velge en elev

Tips!: Du kan sortere elever etter etternavn

Funksjonen se gjennom studenters arbeid er for mange lærere selve nøkkelfunksjonen i en klassenotatblokk. Det er denne som på en rask måte gir deg en oversikt over elevenes arbeid, innsats, progresjon og forståelse.

Det vil føre for langt å gå gjennom alle muligheter i OneNote, men jeg vil her kort nevne noen stikkord som jeg vil komme tilbake til senere.

 • En svært god søkefunksjon som gjør at du kan søke i og på tvers av notatblokker
 • Mulighet for å linke internt slik at du kan bygge opp innholdet som en wiki.
 • Mulighet for å bygge inn video fra youtube og vimeo ved kun å lime inn lenken til videoen.
 • Mulighet for å bygge inn mange andre former for aktivt innhold, f.eks office forms, sway, geogebra osv
 • Mulighet for tegning, markering osv i tekst. Det kan hjelpe elevene å lese mer aktivt og bedre på skjerm
 • Mulighet for differensiering ved at du enkelt kan sende ulike oppgaver og forskjellig fagstoff til elevene i klassen.