Microsoft legger ned OneNote 2016

Microsoft har den siste uken annonsert at de legger ned OneNote2016 for windows. Det vil ikke si at den stenges, men de vil ikke lenger utvikle den – kun sikkerhetsoppdateringer. All satsing rettes nå mot OneNote-appen. Denne er mer like online-utgaven og utgaven for mac. Avanserte OneNote-brukere vil kanskje miste noe funksjonalitet, men foreløpig ser det ut som om Microsoft planlegger å både overføre funksjonalitet fra OneNote206 til appen samt videreutvikle den sistnevnte. Som bruker av både mac og windows synes jeg det kan være en fordel med et noe mer helhetlig design enn det vi har sett i det siste – og hvis det og medfører en bedre synkronisering så er dette en endring det fint går an å leve med. Les mer om endringene og planer fremover i denne artikkelen . Her på digitalvgs.no vil vi komme tilbake med flere tips til hvordan du best kan bruke OneNote for windows.

Padlet med IKT-ressurser for skolebruk

Padlet er et kjekt verktøy som jeg har brukt mye både i egen undervisning og når jeg holder ulike former for kurs. Det har i lang tid vært et gratisverktøy som nettopp har gått over til å bli en betalt løsning.  Det har fortsatt en gratisversjon der du kan opprette inntil 3 Padleter og så lenge du sletter disse etter bruk så vil du fortsatt kunne opprette nye. Har du opprettet mange Padleter før så får du det antall du har opprettet + 3 nye før du eventuelt må betale. Verktøyet er godt egnet for å hente inn innspill fra elever, jobbe i grupper, presentere et emne osv. Det er og egnet for å samle ressurser og gjøre disse tilgjengelige for mange – og det har jeg gjort i den Padleten dere får tilgang til her.

Lesing og skriving på digitale flater

Jeg har lenge vært kritisk til en del av den forskningen som har vist signifikante forskjeller mellom det å lese og skrive digitalt versus på papir. Kritikken har ikke bare vært rettet mot forskningen, men like mye på presentasjonen av denne og måten den har blitt brukt på av både lærere, ledere og beslutningstakere i skolen. Det er mer enn relativt meningsløst å diskutere for eller i mot en digitalisering av skolen – det man må diskutere er hvordan man skal bruke den digitale (r)evolusjonen til å fremme ferdigheter som elevene vil trenge fremover, som f.eks samarbeid, kritisk tenkning, kildekritikk osv.

I artikkelen Stener kan ikke flyve: Om digitalisering av skolen på Lesesenteret ved UIS sin blogg oppsummerer Atle Skaftun og Kolbjørn Brønnick dette på en god og grundig måte.  Anbefaler alle å lese denne og innta en mer kritisk holdning til medieoppslag av typen leser bedre med penn – en holdning som kan styrke debatten om hvordan vi best kan benytte muligheten for endring i skolen – ikke om den skal endres.

Microsoft læreverktøy

Microsoft læreverktøy og spesielt verktøyet engasjerende leser (immersive reader) er tillegg til OneNote, word og noen andre programmer i 0365 som skal bidra til at elever med lite funksjonell leseferdighet på en enkel måte kan få hjelp med lesingen.

Det er flere ulike bruksområder for verktøyet. den åpenbare er at elevene får lest opp fagstoff distribuert av læreren  i for eksempel OneNote å bruke verktøyet kan de  Dette vil kunne være til stor hjelp for lesesvake elever og samtidig ved at de får dette lest opp viol de få verdifull lesetreningen gjennom selv å følge med på den oppleste teksten.

En slik høytlesing kan og være nyttig i innlæring av fremmedspråk. Ved å markere hvilket språk det er skrevet på vil verktøyet sømløst veksle mellom ulike språk så lenge disse er støttet av løsningen.

Lesesvake elever som i tillegg har vansker med egen skriving, tekstutforming, syntaksvansker osv vil kunne ha stor nytte av å få opplest egen tekst. Det vil gjøre det lettere for elevene å høre feil i egen tekst og kunne rette opp disse. Et godt tips knyttet til å arbeide med tekst på denne måten er å ha to vinduer åpne ved siden av hverandre. I det ene vinduet har elven sin tekst som kan redigeres og i det andre leseverktøyet med opplesning av teksten.

Det er flere muligheter enn kun ren tekstlesing. Man kan forstørre tekst, sette økt kontrast for å avhjelpe synsproblemer osv. I tillegg kan man få markert ut stavelser og en del ordklasser. Alt dette er nyttige verktøy både for å hjelpe lesesvake elever og i f.eks fremmedspråkopplæring.

Microsoft læreverktøy er et relativt nytt verktøy som stadig er i utvikling og blir tilgjengelig på flere plattformer. Vi skulle selvfølgelig ønsket at det var tilgjengelig på alle plattformer, men selv om det tydeligvis jobbes fortløpende med dette så er det foreløpig tilgjengelig i følgende utgaver av 0365.

ProgramWindowsMaciPad/iPhone
OneNote OnlineTilgjengelig på norsk Tilgjengelig på norsk Tilgjengelig på norsk
OneNote app (win 10)Tilgjengelig på norsk
OneNote skrivebordsprogramTilgjengelig på norsk Tilgjengelig på norsk i løpet av våren 2018Tilgjengelig på norsk
Word OnlineTilgjengelig på norsk Tilgjengelig på norsk Tilgjengelig på norsk
Word skrivebordsprogramTilgjengelig på norsk i løpet av våren 2018 /versjon 1707/Tilgjengelig på norsk
Outlook OnlineTilgjengelig på norsk
Outlook skrivebordsprogrammetTilgjengelig på norsk
Office lensTilgjengelig på norsk
Microsoft EdgeTilgjengelig på norsk

 

Har du lesesvake elever i klassen bør du introdusere dem for dette verktøyet – det kan gjøre hverdagen deres lettere.

Les mer her

Lynda.com

Lynda.com er et av verdens største selskaper som tilbyr online videokurs. Grunnleggeren, Lynda Weinman startet allerede i 2004 å tilby kurs, og ble i 2015 kjøpt opp av Linkendin for 1,5 milliarder dollar.

De tilbyr for eksempel kurser i alle Microsoft og Adobe programmer, kurs i markedsføring, bruk av Facebook osv. For å få en liten oversikt, se video laget av Gjert Meling, lærer ved Randaberg vgs.

Bygge inn innhold i OneNote

OneNote er godt egnet for å samle mange ulike typer innhold på et felles sted. Det er etterhvert mange tjenester som lar deg bygge inn innhold direkte i OneNote. Dette betyr at du kan bygge inn en video fra Youtube, et spørreskjema fra Microsoft forms eller innhold fra andre tjenester du måtte bruke ved kun å lime inn lenken til innholdet. For elevene blir det lettere å finne innholdet, og dermed blir det en mer effektiv tidsbruk i klasserommet. For deg som lærer betyr det at faginnholdet ditt kan bestå av mange ulike innholdstyper, være mer multimedialt og slik sett mer variert for ulike læringsstiler.

I denne listen finner du en oversikt over de tjenester som pr nå lar deg bygge innhold direkte inn i OneNote. Merk at noen av disse krever abonnement/koster penger. De fleste har allikevel en gratisversjon som er brukbar for skolebruk. 

Disruptiv teknologi – microsoft translator

Noen ganger – og stadig oftere – kommer det nye teknologi som på noe sikt kan ha samfunnsendrende effekt. Det er da interessant å se hvordan skolen griper an dette. På Bett2018 lanserte Microsoft en ny versjon av sin  oversettingstjeneste – Microsoft translator, Slike oversettelsesetjenester har vi hatt lenge og de har med varierende hell hjulpet elever og frustrert språklærere. De har ikke vært gode nok, men med Microsoft sin nye tjeneste ser det ut til at vi har fått en tjeneste som fungerer bedre og som vil lære og stadig bli bedre. Den virker både med skriftlig tekst, muntlig og ved å ta bilde av tekst.

Det interessante er at når jeg nevnte dette for noen språklærere i lunsjen så er spørsmålet fra de fleste en form av hvordan kan vi slå dette av/hindre at det brukes? Spørsmålet burde heller vært – hvordan kan jeg bruke dette i min undervisning til det beste for elevene? Hvordan vil denne og lignende tjenester endre språkundervisning fremover? Hva gjør jeg for å være forberedt på denne endringen? Det er dette som er de fruktbare spørsmålene å stille når det kommer ny teknologi som kan endre skolen slik vi kjenner den.

OneNote klassenotatblokk

Jeg bruker OneNote klassenotatblokk daglig i mitt arbeid sammen med elevene mine. Jeg underviser i norsk på en  videregående skole i Stavanger og skal i dette innlegget vise hvordan – og hvorfor jeg bruker OneNote klassenotatblokk som mitt primære verktøy.

Hvorfor?

OneNote klassenotatblokk gir meg på en enkel måte muligheten til å distribuere faglig innhold og oppgaver til elever. Slik sett fungerer det delvis på samme måte som et LMS, men med den sentrale forskjellen at det og er elevens digitale arbeidsbok. Det at jeg har tilgang til elevenes arbeidsbok fra time til time gir meg en god mulighet for kontroll og innsyn i elevens arbeid. jeg kan svært enkelt sjekke hvem som har gjort arbeidet, men jeg kan  – og det er minst like viktig – raskt få en oversikt over hva de har fått til, hvem som trenger repetisjon osv. Det gir meg en god oversikt over nivået til den enkelte elev og danner et godt utgangspunkt for læringssamtaler med den enkelte. Det er min erfaring at elevene jobber bedre og mer målrettet når det er en viss form for kontroll med arbeidet – og dette kan OneNote hjelpe deg med. I tillegg så er det svært enkelt å sette sammen ulike innholdstyper slik at du får en mer multimedial undervisningspraksis uten å måtte veksle mellom ulike kilder. I det følgende skal jeg vise noe mer om hvordan jeg organiserer mine klassenotatblokker.

Hvordan?

Jeg oppretter en klassenotatblokk for hvert fag/klasse og starter med å legge inn alle elevene i denne. Startsiden kaller jeg oppslagstavle og der legges det ut planer for uke til uke.

 

I inndelingen Innholdsbiblioteket legger jeg fagstoff og oppgaver. De oppgavene som  elevene skal svare på sender jeg til en inndeling i hver elevnotatblokk. Denne administreringen av innhold skjer gjennom verktøylinjen klassenotatblokk.

 

 

 

 

Distribuer side

Bruk denne for å dele ut sider til alle elevene i en klasse.

 1. Gå til et innholdsbibliotek eller et samarbeidsområde som inneholder siden eller sidene du vil dele ut.
 2. Velg en side. Du kan velge flere sider å dele ut ved å klikke en side, holde nede Skift-tasten og deretter klikke en annen side.
 3. Klikk Distribuer side.
 4. Velg en elevinndeling som siden skal kopieres til, og siden kopieres til alle de private elevnotatblokkene som inneholder denne inndelingen.

Tips!: Hvis eleven ikke har denne inndelingen eller har slettet den, blir inndelingen automatisk opprettet og siden satt inn i den.

 Distribuer ny inndeling

Bruk denne til å sende en ny, tom inndeling til alle elevene. Du kan for eksempel bruke den til å opprette en ny emne-inndeling i hver elevnotatblokk.

Tips!: Du kan bruke denne til å opprette en ny inndeling i elevens private notatblokk, og deretter sende et sett med sider til dem med funksjonen Del ut side nevnt ovenfor.

Se gjennom studenters arbeid
 1. Velg en klassenotatblokk.
 2. Klikk se gjennom studenters arbeid.
 3. Velg en inndeling – for eksempel Hjemmearbeid.
 4. Det åpnes en rute på høyre side som brukes til å velge en elev

Tips!: Du kan sortere elever etter etternavn

Funksjonen se gjennom studenters arbeid er for mange lærere selve nøkkelfunksjonen i en klassenotatblokk. Det er denne som på en rask måte gir deg en oversikt over elevenes arbeid, innsats, progresjon og forståelse.

Det vil føre for langt å gå gjennom alle muligheter i OneNote, men jeg vil her kort nevne noen stikkord som jeg vil komme tilbake til senere.

 • En svært god søkefunksjon som gjør at du kan søke i og på tvers av notatblokker
 • Mulighet for å linke internt slik at du kan bygge opp innholdet som en wiki.
 • Mulighet for å bygge inn video fra youtube og vimeo ved kun å lime inn lenken til videoen.
 • Mulighet for å bygge inn mange andre former for aktivt innhold, f.eks office forms, sway, geogebra osv
 • Mulighet for tegning, markering osv i tekst. Det kan hjelpe elevene å lese mer aktivt og bedre på skjerm
 • Mulighet for differensiering ved at du enkelt kan sende ulike oppgaver og forskjellig fagstoff til elevene i klassen.